Kunimitsu

Sword ID 0000-1102  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 22.4 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.1 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.59 Saki-kasane (cm)
Mekugi 3 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######