Kunimitsu

Sword ID 0000-1101  
Mei
来國光
rai kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 33.3 Sori (cm) 0.2
Moto-haba (cm) 2.8 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.45 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kunimitsu School Rai
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] MH-42
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID