Nobukuni

Sword ID 0000-0576  
Mei
源式部丞信國一期一腰
minamoto shikibu no jō nobukuni ichigo hitokoshi
応永三十二二年二月日
oei 34 nen 2 gatsu hi
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 43.6 Sori (cm) 0.9
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Muromachi (1394-1570) Year 1427
References[?] NK-2-90
Links
Location
Certificate Type Certificate ID