Yoshihira

Sword ID 0000-1386  
Mei
吉平
yoshihira
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.5 Sori (cm) 2.2
Moto-haba (cm) 2.85 Saki-haba (cm) 2.05
Moto-kasane (cm) 0.6 Saki-kasane (cm) 0.4
Mekugi 3 Nakago Suriage

Attribution

Smith Yoshihira School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] MH-96
Links
Location
Certificate Type Certificate ID