Sukeyoshi

Sword ID 0000-1380  
Mei
助吉
sukeyoshi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.9 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago Suriage

Attribution

Smith Sukeyoshi School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] BI-114
Links
Location Private Collection
Certificate Type Certificate ID