Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Namesort icon Province Era Mei
AZA1 Azamaru Kaga Kanei (1624-1644)
加州住アザ丸
kashū ju azamaru
BAI1 Bairo Musashi Genji (1864-1865)
萬繩幕臣大森逹太郎源梅蘆
mantsuna bakushin ōmori tatsutarō minamoto bairo
BAI2 Baitō Kaga Koto (987-1596)
梅藤
baitō
BEN1 Bensuke Hizen Kōka (1844-1848)
長崎住辨助
nagasaki ju bensuke
BOJ1 Boju Iwami Bunmei (1469-1487)
石州長濱住帽重
sekishū nagahama ju boju
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
坂東太郎鎮西入道卜傅
bandōtarō chinzei nyudō bokuden
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
鎮正入道卜傅
chinzei nyudō bokuden
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
濃州関善良家越前守吉門
nōshū seki genryōke echizen no kami yoshikado
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
関善定兼吉家
seki genjo kaneyoshi ke
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
武蔵守吉門
musashi no kami yoshikado
BOK1 Bokuden Hitachi Enpō (1673-1681)
常州水戸住東太郎
jōshū mito ju bandotarō
BOK3 Bokusen Owari Kanbun (1661-1673)
行高入道卜扇
yukitaka nyudō bokusen
0000-0984 Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎
吉光
yoshimitsu
BUS1 Bushin Dewa Koto (987-1596)
羽州佛心
ushū bushin
BUS4 Bushin Yamato Shōchū (1324-1326)
佛心
bushin
BUT1 Butsusho Echizen Ōei (1394-1428)
越州敦賀住佛性盛重佛性
esshū tsuruga ju butsusho morishige butsusho
CHI2 Chigusamaru Harima Kanbun (1661-1673)
播州住鈴木右五郎宗榮
banshū ju suzuki ugorō muneyoshi
CHI33 Chikafusa Bizen Genkyū (1204-1206)
近房
chikafusa
CHI34 Chikafusa Bizen Jōkyū (1219-1222)
近房
chikafusa
CHI35 Chikafusa Bizen Kencho (1249-1256)
近房
chikafusa
CHI36 Chikafusa Bizen Kōan (1278-1288)
近房作
chikafusa saku
CHI37 Chikafusa Bizen Teiwa (1345-1350) ND
備州長船近房
bishū osafune chikafusa
CHI38 Chikafusa Bizen Enbun (1356-1361) ND
備州長船近房
bishū osafune chikafusa
CHI39 Chikafusa Bizen Ōei (1394-1428)
備州長船近房
bishū osafune chikafusa
CHI39 Chikafusa Bizen Ōei (1394-1428)
備前國長船住近房
bizen kuni osafune ju chikafusa
CHI40 Chikafusa Chikuzen Ōei (1394-1428)
筑州住近房作
chikushū ju chikafusa saku
CHI41 Chikafusa Hizen Ōan (1368-1375) ND
肥前國住近房作
hizen kuni ju chikafusa saku
CHI42 Chikafusa Hizen Ōei (1394-1428)
肥前國住近房
hizen kuni ju chikafusa
CHI42 Chikafusa Hizen Ōei (1394-1428)
肥前國近房作
hizen kuni chikafusa saku
CHI43 Chikafusa Tosa Kōan (1278-1288)
近房
chikafusa
0000-1354 Chikafusa
近房
chikafusa
CHI44 Chikahide Bizen Koto (987-1596)
近秀
chikahide
CHI14 Chikahiro Wakasa Tenmon (1532-1555)
女廣
chikahiro
CHI160 Chikahiro Ōsumi Kansei (1789-1801)
隅州住親弘
gūshū ju chikahiro
CHI19 Chikahiro Musashi Jōō (1652-1655)
武州下原住藤原周廣
bushū shimohara ju fujiwara chikahiro
CHI20 Chikahiro Sagami Meiō (1492-1501)
相州住周廣
sōshū ju chikahiro
CHI45 Chikahiro Tenmon (1532-1555)
近廣
chikahiro
CHI46 Chikakage Bizen Kanji (1087-1094)
備州長船住近景造
bishū osafune ju chikakage tsukuru
CHI46 Chikakage Bizen Kanji (1087-1094)
備前國長船住士三郎左衛門尉近景
bizen kuni osafune ju saburosaemonjō chikakage
CHI49 Chikakage Bizen Shōchū (1324-1326)
備前國長船住近景
bizen kuni osafune ju chikakage
CHI49 Chikakage Bizen Shōchū (1324-1326)
備州長船住近景
bishū osafune ju chikakage
CHI49 Chikakage Bizen Shōchū (1324-1326)
近景
chikakage
CHI50 Chikakage Bizen Teiwa (1345-1350) ND
備州長船近景
bishū osafune chikakage
0000-0082 Chikakage
備前國長船洋近景
bizen kuni osafune ju chikakage
0000-0082 Chikakage
嘉暦ニニ年?月日
kareki 2 2 nen ? gatsu hi
0000-1007 Chikakage
備前國長船住近景
bizen kuni osafune ju chikakage
CHI54 Chikakane Bizen Kenryaku (1211-1213)
近包
chikakane
CHI58 Chikakane Bizen Kenmu (1334-1338) ND
備州長船近包
bishū osafune chikakane
CHI64 Chikakiri Mutsu Genryaku (1184-1185)
陸奥舞草派近霧
mutsu mokusa ha chikakiri
CHI162 Chikakuni Hizen Eiroku (1558-1570)
菊池住親國作
kikuchi ju chikakuni saku