Signature Search

Swordsmith Index is intended to be a non-commercial resource to support Nihonto studies and raise awareness of history and appreciation of genuine Japanese swords. Find more information about the Index, its description and methods of use here.

ID Name Province Erasort icon Mei
MUN87 Munehiro Shinshinto (1781-1912)
東都於宗弘
tōto oite munehiro
NAG198 Nagahiro Mutsu Shinshinto (1781-1912)
二本松住長廣
nihonmatsu ju nagahiro
NAG353 Nagamune Awa (阿波) Shinshinto (1781-1912)
海府住長宗
kaifu ju nagamune
NOB131 Nobuchika Ōmi Shinshinto (1781-1912)
川上信近作
kawakami nobuchika saku
NOB636 Nobuyuki Hizen Shinshinto (1781-1912)
高島住信幸
takashima ju nobuyuki
TOS312 Toshihiro Shinshinto (1781-1912)
渡部壽弘
wataribe toshihiro
ARI67 Arikuni Shinto (1596-1781)
大和大掾橘有國
yamato daijō tachibana arikuni
ARI9 Arihira Kawachi Shinto (1596-1781)
越後守藤原有平
echigo no kami fujiwara arihira
CHI173 Chikao Inaba Shinto (1596-1781)
因幡少目廣田氏親雄
inaba shomoku hirota uji chikao
CHI28 Chikashige Musashi Shinto (1596-1781)
武州下原住藤原周重
bushū shimohara ju fujiwara chikashige
DAI3 Daidō Bungo Shinto (1596-1781)
豊後守重大動
bungo no kami ju daidō
DAI69 Daikane Musashi Shinto (1596-1781)
武蔵國代包
musashi kuni daikane
FUJ11 Fujikane Mino Shinto (1596-1781)
濃州住藤兼
nōshū ju fujikane
FUS5 Fusamichi Yamashiro Shinto (1596-1781)
山城國源房道
yamashiro kuni minamoto fusamichi
HIR185 Hirochika Ise Shinto (1596-1781)
勢州桑名住藤原寛近
seishū kuwana ju fujiwara hirochika
HIR194 Hiromura Ise Shinto (1596-1781)
大和守寛村作
yamato no kami hiromura saku
HIS156 Hisayasu Satsuma Shinto (1596-1781)
波平久宴
naminohira hisayasu
KAG126 Kagenaga Kaga Shinto (1596-1781)
加州住景長
kashū ju kagenaga
KAI3 Kairyaku Musashi Shinto (1596-1781)
武州住藤原改暦
bushū ju fujiwara kairyaku
KAN103 Kanekuni Shinto (1596-1781)
越中守包國
etchu no kami kanekuni
KAN1078 Kanekado Kai Shinto (1596-1781)
甲陽住兼門
kōyō ju kanekado
KAN1306 Kanemaru Echizen Shinto (1596-1781)
越前住宇多出羽大掾藤原兼丸
echizen ju uda dewa daijo fujiwara kanemaru
KAN1339 Kanemasa Shinto (1596-1781)
近江守源兼正
omi no kami minamoto kanemasa
KAN1378 Kanemasu Settsu Shinto (1596-1781)
大坂住人播磨守兼増
osaka junin harima no kami kanemasu
KAN1408 Kanemichi Settsu Shinto (1596-1781)
伊賀守兼道
iga no kami kanemichi
KAN1484 Kanemitsu Mutsu Shinto (1596-1781)
奥州会津三好兼光
ōshū aizu miyoshi kanemitsu
KAN1484 Kanemitsu Mutsu Shinto (1596-1781)
於作鶴ヶ城下藤原兼光
oite saka tsuruke jōka fujiwara kanemitsu
KAN1505 Kanemitsu Mino Shinto (1596-1781)
小倉清三
ogura seizo
KAN1505 Kanemitsu Mino Shinto (1596-1781)
濃州住兼滿
nōshū ju kanemitsu
KAN1644 Kanenaga Kaga Shinto (1596-1781)
加州住兼永
kashū ju kanenaga
KAN1696 Kanenaga Settsu Shinto (1596-1781)
攝州天滿住兼長
sesshū tenmon ju kanenaga
KAN1696 Kanenaga Settsu Shinto (1596-1781)
三阿彌兼長
sanami kanenaga
KAN1928 Kanenori Mino Shinto (1596-1781)
濃州岐阜住三阿彌四郎左衛門尉
nōshū gifu ju sanami shirōsaemonjō
KAN227 Kanenaga Settsu Shinto (1596-1781)
千刀包長
sentō kanenaga
KAN250 Kanenori Echizen Shinto (1596-1781)
越前國包法
echizen kuni kanenori
KAN258 Kanenori Hōki Shinto (1596-1781)
伯州竹田大柄住宮本包則作
hakushū takeda ōgaki ju miyamoto kanenori saku
KAN310 Kaneshige Kai Shinto (1596-1781)
甲州入道包重
kōshū nyudō kaneshige
KAN433 Kaneyasu Yamashiro Shinto (1596-1781)
山城國宇治住包保
yamashiro kuni uji ju kaneyasu
KAN466 Kaneyoshi Echizen Shinto (1596-1781)
越前國住近江守包義
echizen kuni ju omi no kami kaneyoshi
KAN612 Kaneaki Etchū Shinto (1596-1781)
越中住藤原兼明
etchu ju fujiwara kaneaki
KAN745 Kanefusa Echizen Shinto (1596-1781)
肥後守藤原兼房
higo no kami fujiwara kanefusa
KAN750 Kanefusa Hizen Shinto (1596-1781)
近江守兼房
omi no kami kanefusa
KAN754 Kanefusa Iwashiro Shinto (1596-1781)
藤原兼房
fujiwara kanefusa
KAN931 Kanehiro Bungo Shinto (1596-1781)
豊州住藤原兼廣
hōshū ju fujiwara kanehiro
KAN944 Kanehiro Ise Shinto (1596-1781)
勢州乗田住兼廣
seishū norita ju kanehiro
KAN956 Kanehiro Yamashiro Shinto (1596-1781)
平安城兼廣
heianjō kanehiro
MOR36 Morihira Kaga Shinto (1596-1781)
加州守平
kashū morihira
NAG157 Nagachika Sagami Shinto (1596-1781)
相州福代住長近
sōshū fujishiro ju nagachika
NAG166 Nagahara Shinto (1596-1781)
長原
nagahara
NAG277 Nagamichi Yamashiro Shinto (1596-1781)
山城國長道
yamashiro kuni nagamichi