Sword Database

Recordsort icon Type Period Smith Tsukurikomi Nagasa Sori
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 83.4cm 3.2cm
Aritsuna Tachi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 69.5cm 2.3cm
Aritsuna Wakizashi Heian (806-1184) Aritsuna Shinogi-zukuri 59.4cm 1.8cm
Aranami Ichimonji Katana Kamakura (1184-1336) 65.15cm
Aoe Wakizashi Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Shobu-zukuri 34cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 62.3cm 1cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.8cm 1.8cm
Aoe Katana Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 68.3cm 2.11cm
Aoe Katana Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.09cm 1.65cm
Akuro-ō Katana Jokoto (645-987) Hira-zukuri 52cm
Akita Tōshirō / 秋田藤四郎 Tanto Kamakura (1184-1336) Yoshimitsu Hira-zukuri 22.42cm
Akita Ryōkai Tanto Kamakura (1184-1336) Ryōkai U-no-kubi-zukuri 27.27cm 0cm
Akihiro Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Akihiro Hira-zukuri 37cm 0.45cm
Aizu Shintōgo Tanto Kamakura (1184-1336) Kunimitsu Hira-zukuri 25.6cm 0cm
Aizu Masamune Katana Kamakura (1184-1336) Masamune 65.45cm
Aizen Kunitoshi Tanto Kamakura (1184-1336) Kunitoshi 28.79cm
Abe Ichimonji / 阿部一文字 Tachi Kamakura (1184-1336) Ichi Shinogi-zukuri 74.3cm 2.4cm