Sadanori

Sword ID 0000-1427  
Mei
鈴木加賀守貞則
suzuki kaga no kami sadanori
延宝七年二月日
enpō 7 nen 2 gatsu hi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.6 Sori (cm) 1.36
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Sadanori School
Period Shinto (1596-1781) Year 1679
References[?] NZS-227, S381, ST-307
Links
Location
Certificate Type Certificate ID