Nobutsugu

Sword ID 0000-1271  
Mei
延次
nobutsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.2 Sori (cm) 1.7
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Nobutsugu School Chu-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NK-3-244
Links
Location
Certificate Type Certificate ID