Tadayoshi

Sword ID 0000-1038  
Mei
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
Type Naginata Tsukurikomi Naginata-zukuri
Nagasa (cm) 49.2 Sori (cm) 2.6
Moto-haba (cm) 2.96 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.86 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Tadayoshi School Hizen Tadayoshi
Period Shinto (1596-1781) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######