Tadayoshi

Sword ID 0000-1029  
Mei
肥忠吉
hi(zen) tadayoshi
刳物藤原宗長
kurimono fujiwara munenaga
Type Wakizashi Tsukurikomi Katakiriha-zukuri
Nagasa (cm) 39.25 Sori (cm) 0.9
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.65 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Tadayoshi School Hizen Tadayoshi
Period Shinto (1596-1781) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######