Yoshimitsu

Sword ID 0000-0963  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 58.2 Sori (cm) 2
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] TANOBE09-GNT-10, SJS-775
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######

Description

This wakizashi comes from the former possessions of the Hirose (広瀬) family [1][2].


References