Tadayoshi

Sword ID 0000-0778  
Mei
肥前國忠吉
hizen kuni tadayoshi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.5 Sori (cm) 1.2
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 2.05
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm) 0.45
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Tadayoshi School Hizen Tadayoshi
Period Momoyama (1570-1615) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######