Tadayoshi

Sword ID 0000-0764  
Mei
肥前國住忠吉
hizen kuni ju tadayoshi
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.9 Sori (cm) 1
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm) 1.95
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Tadayoshi School Hizen Tadayoshi
Period Edō (1615-1804) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######