Enju

延寿
Tradition:Yamashiro

School/group branches

Schoolsort icon Kanji Start Era
Chu-Enju 中延寿 Nanbokuchō (1336-1394)
Ko-Enju 古延寿
Sue-Enju 末延寿 Muromachi (1394-1570)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Arikuni [ARI37] 有國 Eiroku (1558-1570)
Fudō [FUD1] 不動 Tokuji (1306-1308)
Kadokuni [KAD9] 門國 Tensho (1573-1592)
Kunifusa [KUN40] 國房 1st Ōan (1368-1375) ND
Kuniie [KUN288] 國家 Kenmu (1334-1338) ND
Kunimasa [KUN417] 國正 Ōan (1368-1375) ND
Kunimitsu [KUN487] 國光 Eishō (1504-1521)
Kunimoto [KUN627] 國元 Meitoku (1390-1394) ND
Kunisuke [KUN1211] 國資 1st Shōhei (1346-1370)
Kunisuke [KUN1212] 國資 2nd Tenju (1375-1381) Kunisuke
Kunitoki [KUN1292] 國時 Kenji (1275-1278)
Kunitoki [KUN1294] 國時 2nd Bunpō (1317-1319)
Kunitomo [KUN1322] 國友 Bunpō (1317-1319)
Kuniyasu [KUN1719] 國泰 Gentoku (1329-1331)
Kuniyoshi [KUN1773] 國吉 2nd Bunna (1352-1356) ND
Masatoshi [MAS1084] 正壽 1st Kyōtoku (1452-1455)
Nobuhisa [NOB23] 延久 Kyōwa (1801-1804)
Nobutoshi [NOB87] 延俊 Eitoku (1381-1384) ND
Tokisue [TOK40] 時末 Teiji (1362-1368) ND
Tokisue [TOK41] 時末 Taiei (1521-1528)

View swords attributed to this school