Yoshimitsu

Sword ID 0000-0409  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Ken Tsukurikomi
Nagasa (cm) 22.91 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-1-12-19
Links
Location
Certificate Type Certificate ID