Yoshifusa

Sword ID 0000-0021  
Mei
吉房
yoshifusa
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 71.3 Sori (cm) 2.7
Moto-haba (cm) 2.9 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yoshifusa School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year 1232-1233
References[?] NN-2-8-34, KT-671, BI-72
Links
Location Hayashibara Museum of Art
Certificate Type Certificate ID