Yoshifusa

Sword ID 0000-0020  
Mei
吉房
yoshifusa
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.7 Sori (cm) 2.9
Moto-haba (cm) 3.15 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yoshifusa School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-8-33
Links
Location Tokyo National Museum
Certificate Type Certificate ID