Yoshifusa

Sword ID 0000-0019  
Mei
吉房
yoshifusa
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 73.9 Sori (cm) 3.5
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm) 2.2
Moto-kasane (cm) 0.8 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 3 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yoshifusa School Fukuoka Ichimonji
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-2-8-32, MH-92, BI-70, FFB-60
Links
Location Private Collection
Certificate Type Certificate ID