Gyobutsu

Sanada Tōshirō / 真田藤四郎

Sword ID 0000-0995    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.54 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-9-25
Links
Location

Omori Tōshirō / 大森藤四郎

Sword ID 0000-0993    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.85 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-9-23
Links
Location

Higuchi Tōshirō / 樋口藤四郎

Sword ID 0000-0992    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.24 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-5-6-28
Links
Location

Iizuka Tōshirō / 飯塚藤四郎

Sword ID 0000-0990    
Mei Unknown
Type Wakizashi Tsukurikomi
Nagasa (cm) 28.18 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-8-25
Links
Location

Shinogi Tōshirō / 凌藤四郎

Sword ID 0000-0988    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 26.66 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-8-19
Links
Location

Yonezawa Tōshirō / 米沢藤四郎

Sword ID 0000-0987    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 26.36 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-7-23
Links
Location

Kurumaya Tōshirō / 車屋藤四郎

Sword ID 0000-0986    
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 24.85 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-7-23
Links
Location

Bungo Tōshirō / 豊後藤四郎

Sword ID 0000-0984    
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 29.09 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-7-21
Links
Location

Edo Arami Tōshirō / 江戸新身藤四郎

Sword ID 0000-0983    
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi
Nagasa (cm) 28.79 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-4-7-19
Links
Location

Komidare Tōshirō / 小乱藤四郎

Sword ID 0000-0981    
Mei Unknown
Type Tanto Tsukurikomi
Nagasa (cm) 21.97 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NN-5-6-25
Links
Location
Syndicate content