Kris - Nihonto collection

Description: 

Some of my personal items.

All Items

Image Name Item Type Last Updated
Umetada Wakizashi wakizashi 2011-02-10 18:34
Kanenaga Wakizashi wakizashi 2011-02-10 18:38
Bizen Sukesada Wakizashi wakizashi 2011-02-10 18:43
Soshu school Katana katana 2011-02-10 18:47
Yoshinaga Katana katana 2011-02-10 18:57
Mumei Tanto tanto 2011-02-10 19:06
Mumei Wakizashi wakizashi 2011-02-10 19:11
Tokubetsu Kicho Tsuba tsuba 2011-02-10 19:15
Daisho pair of tiger menuki menuki 2011-02-10 19:19