Kris - Nihonto collection

Description: 

Some of my personal items.

All Items

Image Name Item Type Last Updated
Umetada Wakizashi wakizashi 2011-02-10 19:34
Kanenaga Wakizashi wakizashi 2011-02-10 19:38
Bizen Sukesada Wakizashi wakizashi 2011-02-10 19:43
Soshu school Katana katana 2011-02-10 19:47
Yoshinaga Katana katana 2011-02-10 19:57
Mumei Tanto tanto 2011-02-10 20:06
Mumei Wakizashi wakizashi 2011-02-10 20:11
Tokubetsu Kicho Tsuba tsuba 2011-02-10 20:15
Daisho pair of tiger menuki menuki 2011-02-10 20:19