Tokubetsu Kicho Tsuba

Tokubetsu Kicho Tsuba
Item type:
tsuba
Collection: