Bibliography

Found 69 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
1998
1997
1996
1995
1994
1984
Nihonto Zuikan, Kataoka, Ginsaku , Volume Koto, Tokyo, p.1067, (1984)
Nihonto Zuikan, Kataoka, Ginsaku , Volume Shinto, Tokyo, p.1067, (1984) Abstract
1982
1979
1977
1976
Nihonto Meikan, Honma, Junji, and Ishii Masakuni , Tokyo, p.1618, (1976)