Sword attributions

Swords attributed to Chu-Aoe school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0769
Moritsugu
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72.45cm NBTHK Juyo Token
0000-1085
Naotsugu
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.8cm 1.95cm NBTHK Juyo Token
0000-1271
Nobutsugu
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.2cm 1.7cm
0000-0676
Sadatsugu
Tachi Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 65.75cm 2.5cm NBTHK Juyo Token
0000-0228
Suketsugu
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.39cm 0.9cm NBTHK Juyo Token