Suketsugu

Sword ID 0000-1284  
Mei
助次
suketsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 68.1 Sori (cm) 2.4
Moto-haba (cm) 3.14 Saki-haba (cm) 1.93
Moto-kasane (cm) 0.89 Saki-kasane (cm) 0.5
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Suketsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location Kurashiki Japanese Art Sword Museum
Certificate Type NBTHK Hozon Certificate ID