Nobutsugu

Sword ID 0000-1273  
Mei
延次
nobutsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 70.6 Sori (cm) 1.82
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ubu

Attribution

Smith Nobutsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] NZK-875-1
Links
Location
Certificate Type Certificate ID