Nobutsugu

Sword ID 0000-1272  
Mei
延次
nobutsugu
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 65.45 Sori (cm) 1.61
Moto-haba (cm) 2.48 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 5 Nakago Suriage

Attribution

Smith Nobutsugu School Ko-Aoe
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] KT-450-2, TK-474
Links
Location
Certificate Type Certificate ID