Hiroyuki

Sword ID 0000-1257  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.2 Sori (cm) 1.8
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm) 2.7
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm) 0.3
Mekugi 3 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Hiroyuki School Samonji
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######