Kunimitsu

Sword ID 0000-1219  
Mei
國光
kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.3 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.3 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Uncertain

Attribution

Smith Kunimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######