Kiyonori

Sword ID 0000-1139  
Mei
藤原清則
fujiwara kiyonori
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 63.2 Sori (cm) 0.8
Moto-haba (cm) 3.01 Saki-haba (cm) 2.53
Moto-kasane (cm) 0.53 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Suriage

Attribution

Smith Kiyonori School Yoshii
Period Muromachi (1394-1570) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######