Hiroyuki

Sword ID 0000-1131  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 67.55 Sori (cm) 0.95
Moto-haba (cm) 3.05 Saki-haba (cm) 2.45
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith Hiroyuki School Samonji
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######