Kunimitsu

Sword ID 0000-1115  
Mei
國光
kunimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 25.45 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.42 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.61 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kunimitsu School
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID ######