Kuniteru

Sword ID 0000-1084  
Mei
小林伊勢守國輝
kobayashi ise no kami kuniteru
延寳五年八月日
enpo 5 nen 8 gatsu hi
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 56.12 Sori (cm) 1.79
Moto-haba (cm) 3.55 Saki-haba (cm) 2.58
Moto-kasane (cm) 0.85 Saki-kasane (cm) 0.79
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Kuniteru School
Period Edō (1615-1804) Year 1677
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID