Yoshimitsu

Sword ID 0000-1001  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 22.21 Sori (cm) 0
Moto-haba (cm) 2.03 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.55 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago Ubu

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] DTI2011-104
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######