Yoshimitsu

Sword ID 0000-0978  
Mei
吉光
yoshimitsu
Type Tanto Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 23.3 Sori (cm)
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Yoshimitsu School Awataguchi
Period Kamakura (1184-1336) Year
References[?] TBJ-671-26, SESKO2012_KK-50
Links
Location
Certificate Type Certificate ID