Yasutsugu

Sword ID 0000-0779  
Mei
以南蛮鉄於武州江戸越前康継
motte nanban tetsu oite bushū edo echizen yasutsugu
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 78.78 Sori (cm) 1.7
Moto-haba (cm) 3 Saki-haba (cm) 2.3
Moto-kasane (cm) 0.7 Saki-kasane (cm)
Mekugi 1 Nakago  

Attribution

Smith Yasutsugu School Shimosaka
Period Momoyama (1570-1615) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Juyo Token Certificate ID ######