Hokke Ichijō Katana

Sword ID 0000-0667  
Mei Mumei
Type Katana Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 66.33 Sori (cm) 1.35
Moto-haba (cm) 2.95 Saki-haba (cm) 2.11
Moto-kasane (cm) 0.68 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Hokke Ichijō
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID