Nobukuni

Sword ID 0000-0575  
Mei
源左衛門尉信國
minamoto saemon-no-jō nobukuni
応永三十二二年二月日
oei 34 nen 2 gatsu hi
Type Tachi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 61.5 Sori (cm) 1.3
Moto-haba (cm) Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) Saki-kasane (cm)
Mekugi 4 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Muromachi (1394-1570) Year 1427
References[?] NK-2-88, TK479
Links
Location
Certificate Type Certificate ID