Nobukuni

Sword ID 0000-0570  
Mei
信國
nobukuni
Type Wakizashi Tsukurikomi Hira-zukuri
Nagasa (cm) 35.8 Sori (cm) 0.5
Moto-haba (cm) 3.2 Saki-haba (cm)
Moto-kasane (cm) 0.5 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago  

Attribution

Smith Nobukuni School Yamashiro Nobukuni
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?] NK-2-86, K282
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Juyo Token Certificate ID