Hokke Ichijō Wakizashi

Sword ID 0000-0095  
Mei Mumei
Type Wakizashi Tsukurikomi Shinogi-zukuri
Nagasa (cm) 47 Sori (cm) 0.5
Moto-haba (cm) 2.95 Saki-haba (cm) 2.25
Moto-kasane (cm) 0.59 Saki-kasane (cm)
Mekugi 2 Nakago Ōsuriage

Attribution

Smith School Hokke Ichijō
Period Nanbokuchō (1336-1394) Year
References[?]
Links
Location
Certificate Type NBTHK Tokubetsu Hozon Certificate ID