Sue-Aoe

末青江
Tradition:Yamashiro
Province:Bitchū
Start Era:Muromachi (1394-1570)

Description:

Works of Sue-Aoe school are very rare as they were poorly made and consequently only few are extant today.

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Yukiyasu [YUK596] 行安 Eikyō (1429-1441)
NMK-1119-22
SJS-834
Yoshitsugu [YOS894] 吉次 Kakitsu (1441-1444) NMK-1148-5
Tsuguyoshi [TSU151] 次吉 Teiji (1362-1368) ND
NMK-572-17
SJS-703
Tsugusada [TSU97] 次貞 Ōei (1394-1428) NMK-567-17
Tsuguie [TSU49] 次家 Ōei (1394-1428) NMK-566-16
Tametsune [TAM171] 爲恒 Ōei (1394-1428) NMK-547-20
Noritaka [NOR350] 則高 Ōei (1394-1428) NMK-742-21
Nobusada [NOB69] 延貞 Ōei (1394-1428) NMK-705-15
Naosada [NAO151] 直貞 Ōei (1394-1428) NMK-654-8
Nagatsugu [NAG467] 長次 Ōei (1394-1428) NMK-675-5
Munetsugu [MUN527] 宗次 Ōei (1394-1428)
NMK-957-17
SJS-426
Munesada [MUN359] 宗貞 Bunmei (1469-1487)
NMK-951-11
SJS-422
Moritsugu [MOR947] 盛次 Ōei (1394-1428) NMK-1026-5
Kagetsugu [KAG209] 景次 Ōei (1394-1428)
NMK-78-15
SJS-111
Kageshige [KAG283] 晩重 Ōei (1394-1428) Kageshige
NMK-86-18
SJS-112

View swords attributed to this school