Yoshitsugu

吉次
[Help]
◯  嘉吉︱ 備中
Yoshitsugu
IDYOS894
ProvinceBitchū
EraKakitsu (1441-1444)
Active Period1441-1444
SchoolSue-Aoe

Source Rating Reference/Page
Hawley20YOS894 
OtherNMK-1148-5
Signatures:
吉次
yoshitsugu
備中國住人吉次
bitchu kuni junin yoshitsugu