Ko-Aoe

古青江
Tradition:Yamashiro
Start Era:Yōwa (1181-1182)
End Era:Ryakunin (1238-1239)

School/group branches

Schoolsort icon Kanji Start Era
Senoo 妹尾 Genryaku (1184-1185)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Tsunetsugu [TSU525] 經次 Koto (987-1596) NMK-590-13
Tsuneyori [TSU450] 恒依 Shōgen (1259-1260) NMK-587-22
Tsuneyori [TSU497] 常依 Kenryaku (1211-1213) NMK-589-17
Tsuneyori [TSU498] 常依 Kenpō (1213-1219) NMK-590-1
Tsuneyori [TSU499] 常依 Hōji (1247-1249) NMK-590-2
Tsuneyoshi [TSU451] 恒吉 Koto (987-1596) NMK-587-16
Tsuneyoshi [TSU531] 經義 Bunei (1264-1275) NMK-591-14
Tsunezane [TSU399] 恒眞 Jōkyū (1219-1222) NMK-583-20
Tsunezane [TSU400] 恒眞 Karoku (1225-1227) NMK-583-21
Tsunezane [TSU401] 恒眞 Tenpuku (1233-1234) NMK-583-22
Tsunezane [TSU402] 恒眞 Kōchō (1261-1264) NMK-583-23
Yasuhiro [YAS66] 安弘 Kenpō (1213-1219) NMK-1062-3
Yasutsugu [YAS500] 安次 Jōan (1171-1175) NMK-1051-16
Yasutsugu [YAS501] 安次 Shōji (1199-1201) NMK-1051-17
Yasutsugu [YAS502] 安次 Kenryaku (1211-1213) NMK-1051-18
Yasutsugu [YAS503] 安次 Katei (1235-1238) NMK-1051-19
Yasutsugu [YAS949] 康次 Genryaku (1184-1185) NMK-1079-11
Yasutsugu [YAS950] 康次 Kenryaku (1211-1213) NMK-1079-12
Yasutsugu [YAS951] 康次 Tenpuku (1233-1234) NMK-1079-13
Yasutsugu [YAS952] 康次 Kencho (1249-1256) NMK-1079-14

View swords attributed to this school