Ko-Aoe

古青江
Tradition:Yamashiro
Start Era:Yōwa (1181-1182)
End Era:Ryakunin (1238-1239)

School/group branches

Schoolsort icon Kanji Start Era
Senoo 妹尾 Genryaku (1184-1185)

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Tsuguhiro [TSU34] 次廣 Tenpuku (1233-1234) NMK-571-1
Tsuguhiro [TSU35] 次廣 Kenji (1275-1278) NMK-571-2
Tsuguie [TSU48] 次家 Jōgen (1207-1211)
NMK-566-15
SJS-700
Tsugukiyo [TSU63] 次清 Hōji (1247-1249) NMK-567-8
Tsugumori [TSU73] 次守 Jōei (1232-1233) NMK-571-22
Tsugumune [TSU78] 次宗 Koto (987-1596) NMK-571-21
Tsugunao [TSU80] 次直 Bunei (1264-1275) NMK-569-10
Tsugunobu [TSU85] 次延 Jōgen (1207-1211) NMK-569-16
Tsugunori [TSU90] 次則 Koto (987-1596) NMK-570-3
Tsugutada [TSU113] 次忠 Jōei (1232-1233) NMK-568-6
Tsugutada [TSU114] 次忠 Kenji (1275-1278) NMK-568-7
Tsugutoshi [TSU120] 次利 Kencho (1249-1256) NMK-568-22
Tsugutoshi [TSU123] 次俊 Tenpuku (1233-1234) NMK-569-6
Tsugutsune [TSU129] 次恒 Hōji (1247-1249) NMK-568-18
Tsuguyori [TSU136] 次依 Kencho (1249-1256) NMK-573-2
Tsuguyori [TSU137] 次依 Kōan (1278-1288) NMK-573-3
Tsuguyori [TSU140] 次頼 Kenji (1275-1278) NMK-573-7
Tsuguyoshi [TSU147] 次吉 1st Ryakunin (1238-1239) NMK-572-12
Tsuguyoshi [TSU148] 次吉 2nd Bunei (1264-1275) Tsuguyoshi
NMK-572-14
SJS-703
Tsuguzane [TSU104] 次眞 1st Jōei (1232-1233) NMK-567-21

View swords attributed to this school