Dotanuki

同田貫
Province:Higo

Smiths

Namesort icon Kanji Generation Start Era Teacher Ref
Dotanuki [DO1] 同田貫 Tensho (1573-1592)
Kagemasa [KAG57] 景和 Keichō (1596-1615)
Kanenaga [KAN196] 包永 Kanei (1624-1644)
Kiyokuni [KIY127] 清國 Tensho (1573-1592)
Kōzukenosuke [KO6] 上野介 Keichō (1596-1615)
Kunikatsu [KUN330] 國勝 Eiroku (1558-1570)
Masaaki [MAS17] 正明 Tensho (1573-1592)
Matahachi [MAT1] 又八 Tensho (1573-1592)
Muneharu [MUN44] 宗春 Keiō (1865-1868)
Munehiro [MUN92] 宗廣 Tenpō (1830-1844)
Nobuaki [NOB642] 信明 Tensho (1573-1592)
Nobukiyo [NOB650] 宣清 Shinto (1596-1781)
Nobunari [NOB411] 信作 Tensho (1573-1592)
Nobusuke [NOB481] 信助 Kanei (1624-1644)
Nobutoshi [NOB88] 延俊 Tensho (1573-1592)
Nobuyoshi [NOB589] 信吉 Ansei (1854-1860)
Noriyasu [NOR430] 則安 Tensho (1573-1592)
Samasuke [SA24] 左馬介 Tensho (1573-1592)
Sukekuni [SUK1018] 資國 Tensho (1573-1592)
Tadamitsu [TAD147] 忠光 Tensho (1573-1592)

View swords attributed to this school