Sword attributions

Swords attributed to Nakajima Rai school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-0624
Kuninaga
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 79.3cm 2.5cm
0000-0625
Kuninaga
Wakizashi Nanbokuchō (1336-1394) Hira-zukuri 33cm 0.3cm
0000-0626
Kuninaga
Tanto Nanbokuchō (1336-1394) Hira-zukuri
0000-1063
Kuninaga
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68.9cm 1.9cm NBTHK Juyo Token
0000-0909
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 67.5cm 1.7cm NBTHK Juyo Token
0000-1431
Unknown
Katana Nanbokuchō (1336-1394) Shinogi-zukuri 67.1cm 0.86cm NBTHK Tokubetsu Hozon