Sword attributions

Swords attributed to Fukuoka Ichimonji school

Smithsort icon Type Period Tsukurikomi Nagasa Sori Certificate
0000-1354
Chikafusa
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.5cm 1.8cm
0000-0584
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 76.06cm
0000-1353
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68.1cm 1.5cm
0000-1355
Ichi
Kodachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 59.4cm 2.4cm
0000-1361
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.2cm 2cm
0000-1362
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.9cm 2.5cm
0000-1370
Ichi
Naginata Kamakura (1184-1336) Naginata-zukuri 50.6cm 2.3cm
0000-1387
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.66cm 2.3cm
0000-1388
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72cm 2.2cm
0000-1395
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72.3cm 3.05cm
0000-1410
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri NBTHK Tokubetsu Juyo Token
0000-1412
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 65.45cm NBTHK Juyo Token
0000-1415
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.3cm 2.4cm
0000-1416
Ichi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 77.6cm 2.5cm
0000-1350
Ietada
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 78.2cm 2.6cm
0000-1351
Ietada
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.81cm 2.55cm
0000-1392
Kageyasu
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.24cm 2.58cm
0000-1402
Motochika
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.69cm 2.12cm
0000-1403
Naganori
Tanto Kamakura (1184-1336) Hira-zukuri 26.4cm 0.15cm
0000-1404
Naganori
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.6cm 3.3cm
0000-1405
Naganori
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 78cm 3.1cm NBTHK Tokubetsu Juyo Token
0000-1344
Nobufusa
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 77.7cm 2.7cm
0000-1345
Nobufusa
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.7cm 2.4cm
0000-1397
Nobufusa
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 76.4cm
0000-1371
Nobukane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.55cm 3.1cm NBTHK Tokubetsu Juyo Token
0000-1372
Nobukane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.69cm 2.12cm
0000-1348
Norinari
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 75.7cm 2.7cm
0000-1349
Norinari
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 73.78cm 1.76cm
0000-0835
Sanetada
Naginata Kamakura (1184-1336) Shobu-zukuri 46.9cm 2.4cm NBTHK Juyo Token
0000-0025
Sukekane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 77.5cm 2.9cm
0000-1381
Sukemori
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 75.9cm 2.6cm
0000-1324
Sukenari
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.7cm 2.5cm
0000-1379
Sukeyoshi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.2cm 2.1cm
0000-1380
Sukeyoshi
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 68.9cm 1.8cm
0000-0038
Sukezane
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 71.2cm 2.5cm
0000-0039
Sukezane
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 66.9cm 1.8cm
0000-1167
Sukezane
Katana Kamakura (1184-1336) Naginata-zukuri 70.5cm 2cm NBTHK Juyo Token
0000-1357
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 74.5cm 2.5cm
0000-1358
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 78.9cm 3.3cm
0000-1359
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72.1cm 2.4cm
0000-1360
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.2cm 2cm
0000-1363
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 70.9cm 2.12cm
0000-1364
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.8cm 2.2cm
0000-1365
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 69.2cm 2.09cm
0000-1366
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 66cm 1.94cm
0000-1367
Sukezane
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 72.1cm 1.83cm
0000-0027
Unknown
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 67.7cm 2.3cm
0000-0028
Unknown
Tachi Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 80.3cm 3.18cm
0000-0388
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) Shinogi-zukuri 61.51cm 1.8cm
0000-0392
Unknown
Katana Kamakura (1184-1336) 65.15cm