Tsunatoshi

綱俊
初代
[Help]
□  天保︱ 武蔵
Chōunsai Tsunatoshi (1st gen)
IDTSU321
NameTsunatoshi
ProvinceMusashi
EraTenpō (1830-1844)
Active Period1830-1844
SchoolSuishinshi Masahide
FatherKunihide
LineageImage / Interactive

Source Rating Reference/Page
Hawley40TSU321 
Toko Taikan¥4M 393-394 
FujishiroJo saku S150 
Signatures:
羽州米澤住長運齋加藤綱俊
ushū yonezawa ju chōunsai katō tsunatoshi
於東都加藤綱俊造
oite tōto katō tsunatoshi tsukuru
於江府長運齋綱俊造之
oite efu chōunsai tsunatoshi tsukuru kore
米澤臣綱俊造
yonezawa shin tsunatoshi tsukuru

Biography and lineage

Later changed his personal name Chōunsai to Chōjusai 長壽齋.

Workmanship and style

Toran-midare, muji, choji, masame, gunome.