Masahide

詮秀
[Help]
☆  昭和︱ 土佐
Masahide
IDMAS1752
ProvinceTosa
EraShōwa (1926-1989)
Active Period1945-1989

Source Rating Reference/Page
Hawley8MAS1752 
Signatures:
土州詮秀作
toshū masahide saku
土州住秀典造之
toshū ju hidesuke tsukuru kore

Same as Hidesuke 秀典.